Điều chỉnh Phí Thị trường của Axie

– Những điểm chính:

+ Vào ngày 7 tháng 3, phí Axie Marketplace sẽ cập nhật lên 5,25%.

+ Điều chỉnh này đã được thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các mã của người tạo Axie sẽ giúp người sáng tạo cắt giảm 1% khối lượng thị trường mà họ thúc đẩy.

+ Đối với các giao dịch liên quan đến mã của người tạo, Kho bạc cộng đồng sẽ nhận được 4,25%, trong khi 1% sẽ được chia sẻ với người tạo. Đối với các giao dịch không liên quan đến mã người tạo, Kho bạc Cộng đồng sẽ nhận được toàn bộ phí 5,25%.

– Vào ngày 7 tháng 3, phí Axie Marketplace sẽ cập nhật lên 5,25%. Điều này sẽ cung cấp một nguồn tài trợ bền vững cho các sáng kiến ​​tiếp thị và tăng trưởng trong tương lai

– Phí thị trường tăng sẽ mở ra khả năng người sáng tạo được thưởng vì đã phát triển cộng đồng Axie Infinity, điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong hệ sinh thái.

– Đối với các giao dịch liên quan đến mã của người tạo, Kho bạc cộng đồng sẽ nhận được 4,25%, trong khi 1% sẽ được chia sẻ với người tạo. Đối với các giao dịch không liên quan đến mã người tạo, Kho bạc Cộng đồng sẽ nhận được toàn bộ phí 5,25%.

– Bằng cách tăng phí thị trường lên 5,25% trên tất cả các giao dịch, chúng tôi có thể thưởng cho những người sáng tạo giới thiệu người chơi mới vào trò chơi mà không phải tác động tiêu cực đến dòng tiền vào Kho bạc Cộng đồng.

No photo description available.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ready to start your journey?

If there is nothing in a chest, the chest doesn’t mean anything