Posted in Axie Infinity
0

Điều chỉnh Phí Thị trường của Axie

– Những điểm chính:
+ Vào ngày 7 tháng 3, phí Axie Marketplace sẽ cập nhật lên 5,25%.
+ Điều chỉnh này đã được thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các mã của người tạo Axie sẽ giúp người sáng tạo cắt giảm 1% khối lượng thị trường mà họ thúc đẩy.

Continue reading "Điều chỉnh Phí Thị trường của Axie"

Ready to start your journey?

If there is nothing in a chest, the chest doesn’t mean anything