Axie Infinity: Một số thay đổi quan trọng về RON và Giao dịch

?Thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày 29/03/2022?

?Giao dịch miễn phí khi bạn sở hữu Axies thay đổi như sau:

+ 1 pet Axie bình thường: 3 lượt/1 ngày –> 0 lượt/1 tháng
+ 1 MEO Axie: 10 lượt/1 ngày –> 2 lượt/1 tháng
+ 1 Origin Axie: 100 lượt/1 ngày –> 1 hay nhiều hơn: 10 lượt/1 tháng
+ 1 Mystic Axie: 500 lượt/1 ngày –> 1 hay nhiều hơn: 80 lượt/1 tháng

?Giao dịch miễn phí khi bạn sở hữu Lands thay đổi như sau:

+ 1 vùng đất thảo nguyên: 20 lượt/1 tháng –> 1 hay nhiều hơn: 8 lượt/1 tháng
+ 1 vùng đất rừng: 60 lượt/1 tháng –> 1 hay nhiều hơn: 26 lượt/1 tháng
+ 1 vùng đất bắc cực: 180 lượt/1 ngày –> 1 hay nhiều hơn: 72 lượt/1 tháng
+ 1 vùng đất Mystic: 350 lượt/1 ngày –> 1 hay nhiều hơn: 160 lượt/1 tháng

=> Lưu ý: Bạn cần phải để pet, land trong vòng 30 ngày sau thì mới được tính và được cho các lần giao dịch miễn phí theo thông tin trên, còn nếu rút pet, gửi pet, bán pet,…trong bất kỳ thời gian khi chưa đủ 1 tháng sẽ không được tính. Và sẽ nhận số lần miễn phí dựa theo giá trị cao nhất chứ không cộng dồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ready to start your journey?

If there is nothing in a chest, the chest doesn’t mean anything